جرعه نور
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
وبلاگ از نظر شما چگونه است؟


از آغازین دوره های زندگی انسان روی زمین و از بدو پیدایش نخستین تمدن های بشری، «صلح، امنیت و رفاه» از اساسی ترین دغدغه های بشر به شمار می رفته اند. اگر چه بشر در سایه قدرت تفكر خود بر بلایای طبیعی و حیوانات درنده ای كه آرامش زندگی او را تهدید می كرد، فائق آمد اما به زودی «اصطكاك منافع و تلاش برای تأمین منافع بیشتر» خطر را در همنوع انسان ها منحصر كرد. نوع تعامل میان جوامع بدوی مبین این واقعیت بود كه همكاری و تعاون در كنار رقابت و اصطكاك منافع، بنیادی ترین مولفه های شكل دهنده روابط میان ابنای بشر و جوامع بشری خواهد بود. به هر روی تن دادن بشر به زندگی اجتماعی و ملزومات آن، چه از سر اجبار و چه از سر انتخاب، نه تنها برای برآوردن حاجات اولیه بلكه برای برخورداری وی از كمك، همیاری و همكاری دیگر همنوعانش برای نیل به صلح، امنیت و رفاه بیشتر تلقی می شود.
از نظر بسیاری از صاحب نظران مبحث سازمان های بین المللی، جوامع امفكتیونی یونان باستان در زمره اولین نهادهایی به شمار می روند كه كم و بیش مشخصاتی شبیه مشخصات سازمان های بین المللی معاصر داشته اند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:09 ] [ جرعه نور ]

درباره تعریف سازمان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد و نمی توان تعریف جامع و مانعی از سازمان بین المللی ارائه داد كه بیان كننده تمام معنی و دربرگیرنده همه سازمان های بین المللی با اهداف و برنامه های گوناگون آنها باشد. لیكن به نظر می رسد با فائق آمدن بر اختلاف در تنظیم تعریف، توافق آرای نسبتاً كلی در این مورد - كه چنین تعریفی باید متضمن چه عناصری باشد - حاصل شود. اگر چه برخی نویسندگان، این یا آن عنصر را از تركیب تعریف خود حذف می كنند اما معمولا در تحلیل های بعدی آنها را دوباره مطرح می سازند. از سوی دیگر، اختلاف ها و تردیدهایی درباره ارزش نسبی كه به این عناصر گوناگون و بارحقوقی آنها داده می شود نیز وجود دارد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:05 ] [ جرعه نور ]

سازمان های بین المللی

اگر چه تكوین سازمان های بین المللی (International Organization ) جدید متعلق به قرن نوزدهم است اما سازمان های بین المللی به عنوان یكی از پدیده های مهم روابط بین الملل، از ابتدای قرن بیستم به معنای امروزی آن شكل گرفتند. پیش از این ، به دلیل ساده بودن روابط بین كشورها و دولت ها و نیز به علت سطح پایین میزان مبادلات و معاملات دو جانبه و چند جانبه و سلطه متغیرهای عمده سیاسی بر روابط بین الملل، به وجود چنین نهادهایی احساس نیاز نمی شد. هر چند رهبران یا نمایندگان دولت ها به دنبال بروز مسائل خاص یا در پی تحولاتی نظیر جنگ، انقلابات سیاسی و ... به طور موقت، گردهم می آمدند ولی این گردهمایی ها و كنفرانس ها هرگز به نهادهای دائمی بین المللی مبدل نمی شد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:03 ] [ جرعه نور ]

مدل دیدگاهی است كه از واقعیت در ذهن دانشمند- همانند یك جامعه شناس : به وجود می آید و سبب می شود به بعدی از ابعاد واقع احاطه یابد. از دیدگاه دیگر، مدل به مجموعه مادی یا ریاضی یا منطقی اطلاق می شود كه حاكی از ساخت های اساس یك واقعیت است. مدل كلی یا تام به كل واقعیت و مدل جزئی به بخشی از واقعیت مربوط می شود. مدل علمی به دو گروه قابل تقسیم است:
1- مدل های توصیفی كه با توصیف آن چه تحت شرایطی كه اغلب غیرواقعی هستند- ولی به طور قطع درست و مشخص هستند- تحقق می یابند.
2- مدل های دستوری كه سعی می كنند تا واقعیت درست و مناسب را بیان كنند.
كوهن مدل را این گونه تعریف كرده است:« مدل را می توان به عنوان الگویی شبیه واقعیت یا تفسیری از واقعیت و نه خود واقعیت، در نظر گرفت.»


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:59 ] [ جرعه نور ]

در تداوم مباحث گذشته در خصوص نسبت سنجی «روش» با مفاهیم نزدیك به خود، اینك به بررسی ارتباط روش با دو واژه مهم و قریب به آن، یعنی «معرفت» و «فلسفه» می پردازیم. هیچ روشی از فلسفه ای زیرین كه زاینده آن است بی نیاز نیست و اساساً هر روش كه دستوری است عملی، از قوانین نظری كه توصیف هایی عملی و یا فلسفی اند مایه می گیرد. سطوح مختلف معرفت، لایه های طولی روش شناسی را به دنبال می آورند و لكن بنیان های فلسفی، هستی شناسی ها و معرفت شناسی گوناگون، انواع روش شناسی را كه در عرض یكدیگر و یا در تقابل با یكدیگر می باشند، پدید می آورند. منطق صوری یك روش شناسی عام و گسترده ای است كه از مبنای فلسفی و معرفت شناختی حكمت مشاء استفاده می كند. منطق دیالكتیكی هگل نوع دیگری از روش شناسی عام است كه از مبانی فلسفی او بهره می برد. این منطق، در رشته های مختلف علمی هم نظریات مناسب با خود را به دنبال می آورد و هم روش های خاصی را كه در ذیل روش شناسی عام آن قرار می گیرد، تولید می كند. منطق علمی فرانسیس بیكن یك روش شناسی عام علمی است كه از مبنای معرفت شناختی او كه حس گرایی است بهره می برد. برخی از روش های هرمنوتیكی معرفت نیز روش های عامی هستند كه از مبنای معرفت شناختی خود استفاده می كنند. هر یك از روش های مزبور، الزامات بعدی را در سطوح و لایه های جزئی و خاص و همچنین توصیه های سازگار با خود را نیز به ارمغان می آورند. عقل، حس، وحی و شهود از منابع و ابزارهای معرفتی انسان هستند كه هر یك پیامدهای روش شناختی ویژه ای دارند. مسیر حس و عقل، مسیر دانش مفهومی است و دانش مفهومی، منطق و روش مناسب با خود را طلب می كند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:53 ] [ جرعه نور ]

روش را به یك تعریف، ابزار كسب دانش در معنای وسیع آن توصیف كردیم و گفتیم دو نوع روش را باید از همدیگر تمایز دهیم؛ روش نظم دادن به تعلیم و روش یافتن دانش جدید. وجه اشتراك آنها حركت از معلوم به مجهول است و لازم است برای فهم بهتر مفاهیم و واژگان نزدیك به روش به نسبت سنجی ارتباط بین آنها بپردازیم. از این رو، در شماره های گذشته اصطلاحات به رابطه «روش و نظریه» و ارتباط «روش و مدل» پرداختیم و این نكته روشن شد كه اگر عالم سیاست مدلی در دست نداشته باشد با انبوه اطلاعات خام مواجه می شود. اینك به ارتباط دو سویه «روش و نظام دانایی» كه از دیگر واژگان نزدیك به آن است، می پردازیم


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:49 ] [ جرعه نور ]

جهاد فرهنگی حضرت فاطمه(س)
چرا مزار پاره تن پیامبر ناپیداست؟

جنگ نرم و قدرت نرم را تسخیر و تسلط بر اذهان و قلوب تعریف كرده اند. یعنی اگر در جنگ سخت هدف پیروزی بر ابدان و اجسام است در جنگ نرم غایت، غلبه بر ذهن و قلب افراد می باشد. همان گونه در میدان جنگ سخت جبهه حق و باطل وجود دارد در فضای جنگ نرم نیز می توان نبرد حق و باطل را مشاهده كرد. قوای باطل برای تصرف قلوب و اذهان دیگران از روشهای شیطانی و ناپسند هم چون دروغ، شایعه، اغواگری، زینت دادن اعمال ناشایسته و هر گونه ابزار مستهجن و غیر اخلاقی بهره می گیرند، اما در میان نیروهای جبهه حق برای نفوذ به دلها هیچ گاه از روشهای غیر اخلاقی استفاده نمی شود بلكه از طریق راههای مناسب و در شأن قوای درونی انسان به این مهم می پردازند. اصولاً هر یك از انبیای الهی مأموریت داشته اند تا دین خدا را بر جانهای بشر بنشانند و تلاششان در مرحله نخست، حكومت بر دلها بوده است گرچه گاهی ستمكاران و بیدادگران آنها را به دفاع و ورود به میدان جنگ سخت مجبور كرده اند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: حجاب و عفاف، گوهر ناب،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:38 ] [ جرعه نور ]
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تحویل سال نو )بسم‏ اللَّه‏ الرّحمن‏ الرّحیم‏
«یا مقلّب القلوب و الأبصار. یا مدبّر اللّیل و النّهار»؛ اى دگرگون‏كننده‏ى دلها و دیدها! اى سامان‏دهنده‏ى به روز و شب! «یا محوّل الحول و الأحوال»؛ اى گرداننده‏ى سالها و دلها و حالها! «حوّل حالنا الى احسن الحال»؛ حالِ ما را به بهترین حالها تبدیل فرما .
تبریك عرض میكنم عید سعید نوروز و آغاز سال نو را - كه آغاز بهار و سرزندگى طبیعت است - به همه‏ى هم‏میهنان عزیز كه در سراسر كشور پهناور عزیز ما زندگى میكنند، و همچنین به همه‏ى ایرانیانى كه در هر نقطه‏اى از جهان هستند و چشم امید و انتظار به كشور عزیزشان دوخته‏اند؛ بخصوص به جوانان و مردان و زنانِ ازجان‏گذشته‏اى كه براى هدفهاى عالى انقلاب و كشور فداكارى‏هاى بزرگى را انجام دادند؛ از جانِ خودشان مایه گذاشتند و جوانان خود را تقدیم انقلاب و سربلندى كشور كردند؛ به خانواده‏هاى عزیز شهیدان، به جانبازان و خانواده‏هاى فداكار آنها و به همه‏ى ایثارگران و كسانى كه براى سربلندى كشور تلاش میكنند و كار انجام میدهند. و درود و سلام میفرستم به روح مطهر امام بزرگوارمان كه سلسله‏جنبان این حركت عظیم مردمى و مایه‏ى پیشرفت و اعتلاى كشور بزرگ اسلامى ایران بوده‏اند.

 

ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:31 ] [ جرعه نور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

درود خدا ر روان پاک رهبر کبیر انقلاب اسلام حضرت امام خمینی ره و سلام برارواح مطهر شهدای اسلام علی الخصوص شهدای هشت سال دفاع مقدس


امسال براى اینكه ما بتوانیم آنچه را كه در این دعاى شریف به ما تعلیم داده شده است و وظیفه‌ ماست، انجام بدهیم، براى اینكه بتوانیم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفیت هاى كشور حركت كنیم، احتیاج داریم به اینكه همت خودمان را چند برابر كنیم؛ كار را متراكم‌تر و پرتلاش‌تر كنیم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى می‌كنم. >> مقام معظم رهبری

فرمود ولی همت خود افزون کن
با کار مضاعف به ره حق خو کن
خواهی که سفید روی شوی نزد خدا
با کوشش خود مکر عدو خنثی کن

ما پیام عید رهبر را چو مصحف میکنیم
مثل دستورالعمل همواره مصرف میکنیم
کوری چشم دشمنان اسلام و قرآن
چشم آقا کار و همت را مضاعف میکنیم

---------------------------------
جرعه نور سعی داشته سایت های مناسب را معرفی نماید.«پیوند به سایت ها به مفهوم تایید محتوای این سایت ها توسط جرعه نور نمی باشد».

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

page rank google پیج رانك گوگل این وب

ارتباط با مدیر وبلاگ

با کلیک روی بالن فوق شما میتونید بطور مستقیم با مدیر وبلاگ چت کنید اگر آنلاین بوده باشد
************** ************** *

**************** ****************************
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic