جرعه نور
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
وبلاگ از نظر شما چگونه است؟


از بدو شكل گیری نظام بین الملل به شكل كنونی همواره دولت ها عمده ترین و تعیین كننده ترین بازیگران صحنه روابط بین الملل به شمار می رفته اند. برای حدود سه قرن تا اواخر قرن 19 م این نقش، نقشی انحصاری و مطلق برای دولت ها محسوب می شد. اما به تدریج بازیگران دیگری نیز وارد صحنه شدند. این بازیگران در دهه های 70 و 80 قرن نوزده نهادهای تخصصی اما كوچكی بودند كه كاركردهای ویژه ای در تعامل میان دولت ها و ملت ها داشتند و با شكستن حلقه انحصاری دولت ها به مثابه یگانه بازیگران نظام بین الملل، از مرزهای ملی و محدود به حیطه دولت ها فراتر رفته، ابعاد جهانی به خود گرفتند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ شنبه یکم خردادماه سال 1389 ] [ 19:22 ] [ جرعه نور ]

از آغازین دوره های زندگی انسان روی زمین و از بدو پیدایش نخستین تمدن های بشری، «صلح، امنیت و رفاه» از اساسی ترین دغدغه های بشر به شمار می رفته اند. اگر چه بشر در سایه قدرت تفكر خود بر بلایای طبیعی و حیوانات درنده ای كه آرامش زندگی او را تهدید می كرد، فائق آمد اما به زودی «اصطكاك منافع و تلاش برای تأمین منافع بیشتر» خطر را در همنوع انسان ها منحصر كرد. نوع تعامل میان جوامع بدوی مبین این واقعیت بود كه همكاری و تعاون در كنار رقابت و اصطكاك منافع، بنیادی ترین مولفه های شكل دهنده روابط میان ابنای بشر و جوامع بشری خواهد بود. به هر روی تن دادن بشر به زندگی اجتماعی و ملزومات آن، چه از سر اجبار و چه از سر انتخاب، نه تنها برای برآوردن حاجات اولیه بلكه برای برخورداری وی از كمك، همیاری و همكاری دیگر همنوعانش برای نیل به صلح، امنیت و رفاه بیشتر تلقی می شود.
از نظر بسیاری از صاحب نظران مبحث سازمان های بین المللی، جوامع امفكتیونی یونان باستان در زمره اولین نهادهایی به شمار می روند كه كم و بیش مشخصاتی شبیه مشخصات سازمان های بین المللی معاصر داشته اند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:09 ] [ جرعه نور ]

درباره تعریف سازمان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد و نمی توان تعریف جامع و مانعی از سازمان بین المللی ارائه داد كه بیان كننده تمام معنی و دربرگیرنده همه سازمان های بین المللی با اهداف و برنامه های گوناگون آنها باشد. لیكن به نظر می رسد با فائق آمدن بر اختلاف در تنظیم تعریف، توافق آرای نسبتاً كلی در این مورد - كه چنین تعریفی باید متضمن چه عناصری باشد - حاصل شود. اگر چه برخی نویسندگان، این یا آن عنصر را از تركیب تعریف خود حذف می كنند اما معمولا در تحلیل های بعدی آنها را دوباره مطرح می سازند. از سوی دیگر، اختلاف ها و تردیدهایی درباره ارزش نسبی كه به این عناصر گوناگون و بارحقوقی آنها داده می شود نیز وجود دارد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:05 ] [ جرعه نور ]

سازمان های بین المللی

اگر چه تكوین سازمان های بین المللی (International Organization ) جدید متعلق به قرن نوزدهم است اما سازمان های بین المللی به عنوان یكی از پدیده های مهم روابط بین الملل، از ابتدای قرن بیستم به معنای امروزی آن شكل گرفتند. پیش از این ، به دلیل ساده بودن روابط بین كشورها و دولت ها و نیز به علت سطح پایین میزان مبادلات و معاملات دو جانبه و چند جانبه و سلطه متغیرهای عمده سیاسی بر روابط بین الملل، به وجود چنین نهادهایی احساس نیاز نمی شد. هر چند رهبران یا نمایندگان دولت ها به دنبال بروز مسائل خاص یا در پی تحولاتی نظیر جنگ، انقلابات سیاسی و ... به طور موقت، گردهم می آمدند ولی این گردهمایی ها و كنفرانس ها هرگز به نهادهای دائمی بین المللی مبدل نمی شد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:03 ] [ جرعه نور ]

مدل دیدگاهی است كه از واقعیت در ذهن دانشمند- همانند یك جامعه شناس : به وجود می آید و سبب می شود به بعدی از ابعاد واقع احاطه یابد. از دیدگاه دیگر، مدل به مجموعه مادی یا ریاضی یا منطقی اطلاق می شود كه حاكی از ساخت های اساس یك واقعیت است. مدل كلی یا تام به كل واقعیت و مدل جزئی به بخشی از واقعیت مربوط می شود. مدل علمی به دو گروه قابل تقسیم است:
1- مدل های توصیفی كه با توصیف آن چه تحت شرایطی كه اغلب غیرواقعی هستند- ولی به طور قطع درست و مشخص هستند- تحقق می یابند.
2- مدل های دستوری كه سعی می كنند تا واقعیت درست و مناسب را بیان كنند.
كوهن مدل را این گونه تعریف كرده است:« مدل را می توان به عنوان الگویی شبیه واقعیت یا تفسیری از واقعیت و نه خود واقعیت، در نظر گرفت.»


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:59 ] [ جرعه نور ]

در تداوم مباحث گذشته در خصوص نسبت سنجی «روش» با مفاهیم نزدیك به خود، اینك به بررسی ارتباط روش با دو واژه مهم و قریب به آن، یعنی «معرفت» و «فلسفه» می پردازیم. هیچ روشی از فلسفه ای زیرین كه زاینده آن است بی نیاز نیست و اساساً هر روش كه دستوری است عملی، از قوانین نظری كه توصیف هایی عملی و یا فلسفی اند مایه می گیرد. سطوح مختلف معرفت، لایه های طولی روش شناسی را به دنبال می آورند و لكن بنیان های فلسفی، هستی شناسی ها و معرفت شناسی گوناگون، انواع روش شناسی را كه در عرض یكدیگر و یا در تقابل با یكدیگر می باشند، پدید می آورند. منطق صوری یك روش شناسی عام و گسترده ای است كه از مبنای فلسفی و معرفت شناختی حكمت مشاء استفاده می كند. منطق دیالكتیكی هگل نوع دیگری از روش شناسی عام است كه از مبانی فلسفی او بهره می برد. این منطق، در رشته های مختلف علمی هم نظریات مناسب با خود را به دنبال می آورد و هم روش های خاصی را كه در ذیل روش شناسی عام آن قرار می گیرد، تولید می كند. منطق علمی فرانسیس بیكن یك روش شناسی عام علمی است كه از مبنای معرفت شناختی او كه حس گرایی است بهره می برد. برخی از روش های هرمنوتیكی معرفت نیز روش های عامی هستند كه از مبنای معرفت شناختی خود استفاده می كنند. هر یك از روش های مزبور، الزامات بعدی را در سطوح و لایه های جزئی و خاص و همچنین توصیه های سازگار با خود را نیز به ارمغان می آورند. عقل، حس، وحی و شهود از منابع و ابزارهای معرفتی انسان هستند كه هر یك پیامدهای روش شناختی ویژه ای دارند. مسیر حس و عقل، مسیر دانش مفهومی است و دانش مفهومی، منطق و روش مناسب با خود را طلب می كند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:53 ] [ جرعه نور ]

روش را به یك تعریف، ابزار كسب دانش در معنای وسیع آن توصیف كردیم و گفتیم دو نوع روش را باید از همدیگر تمایز دهیم؛ روش نظم دادن به تعلیم و روش یافتن دانش جدید. وجه اشتراك آنها حركت از معلوم به مجهول است و لازم است برای فهم بهتر مفاهیم و واژگان نزدیك به روش به نسبت سنجی ارتباط بین آنها بپردازیم. از این رو، در شماره های گذشته اصطلاحات به رابطه «روش و نظریه» و ارتباط «روش و مدل» پرداختیم و این نكته روشن شد كه اگر عالم سیاست مدلی در دست نداشته باشد با انبوه اطلاعات خام مواجه می شود. اینك به ارتباط دو سویه «روش و نظام دانایی» كه از دیگر واژگان نزدیك به آن است، می پردازیم


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاحات،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:49 ] [ جرعه نور ]

جهاد فرهنگی حضرت فاطمه(س)
چرا مزار پاره تن پیامبر ناپیداست؟

جنگ نرم و قدرت نرم را تسخیر و تسلط بر اذهان و قلوب تعریف كرده اند. یعنی اگر در جنگ سخت هدف پیروزی بر ابدان و اجسام است در جنگ نرم غایت، غلبه بر ذهن و قلب افراد می باشد. همان گونه در میدان جنگ سخت جبهه حق و باطل وجود دارد در فضای جنگ نرم نیز می توان نبرد حق و باطل را مشاهده كرد. قوای باطل برای تصرف قلوب و اذهان دیگران از روشهای شیطانی و ناپسند هم چون دروغ، شایعه، اغواگری، زینت دادن اعمال ناشایسته و هر گونه ابزار مستهجن و غیر اخلاقی بهره می گیرند، اما در میان نیروهای جبهه حق برای نفوذ به دلها هیچ گاه از روشهای غیر اخلاقی استفاده نمی شود بلكه از طریق راههای مناسب و در شأن قوای درونی انسان به این مهم می پردازند. اصولاً هر یك از انبیای الهی مأموریت داشته اند تا دین خدا را بر جانهای بشر بنشانند و تلاششان در مرحله نخست، حكومت بر دلها بوده است گرچه گاهی ستمكاران و بیدادگران آنها را به دفاع و ورود به میدان جنگ سخت مجبور كرده اند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: حجاب و عفاف، گوهر ناب،
[ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 18:38 ] [ جرعه نور ]
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تحویل سال نو )بسم‏ اللَّه‏ الرّحمن‏ الرّحیم‏
«یا مقلّب القلوب و الأبصار. یا مدبّر اللّیل و النّهار»؛ اى دگرگون‏كننده‏ى دلها و دیدها! اى سامان‏دهنده‏ى به روز و شب! «یا محوّل الحول و الأحوال»؛ اى گرداننده‏ى سالها و دلها و حالها! «حوّل حالنا الى احسن الحال»؛ حالِ ما را به بهترین حالها تبدیل فرما .
تبریك عرض میكنم عید سعید نوروز و آغاز سال نو را - كه آغاز بهار و سرزندگى طبیعت است - به همه‏ى هم‏میهنان عزیز كه در سراسر كشور پهناور عزیز ما زندگى میكنند، و همچنین به همه‏ى ایرانیانى كه در هر نقطه‏اى از جهان هستند و چشم امید و انتظار به كشور عزیزشان دوخته‏اند؛ بخصوص به جوانان و مردان و زنانِ ازجان‏گذشته‏اى كه براى هدفهاى عالى انقلاب و كشور فداكارى‏هاى بزرگى را انجام دادند؛ از جانِ خودشان مایه گذاشتند و جوانان خود را تقدیم انقلاب و سربلندى كشور كردند؛ به خانواده‏هاى عزیز شهیدان، به جانبازان و خانواده‏هاى فداكار آنها و به همه‏ى ایثارگران و كسانى كه براى سربلندى كشور تلاش میكنند و كار انجام میدهند. و درود و سلام میفرستم به روح مطهر امام بزرگوارمان كه سلسله‏جنبان این حركت عظیم مردمى و مایه‏ى پیشرفت و اعتلاى كشور بزرگ اسلامى ایران بوده‏اند.

 

ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1389 ] [ 19:31 ] [ جرعه نور ]

برای دانلود در سایز اصلی بر روی عکس کوچک شده بالا کلیک نمایید


طبقه بندی: تصاویر،
[ سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه سال 1388 ] [ 18:39 ] [ جرعه نور ]

تصویر زیبا برای  شما
طبقه بندی: تصاویر،
[ سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه سال 1388 ] [ 18:33 ] [ جرعه نور ]
[ دوشنبه هفدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 18:15 ] [ جرعه نور ]

پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :

اَلبَناتُ هُنَّ المُشفِقاتُ المُجَهِّزاتُ المُبارَكاتُ، مَن كانَت لَهُ ابنَةٌ واحِدَةٌ جَعَلَهَا اللّه‏ُ لَهُ سِترا مِنَ النّارِ، و مَن كانَت عِندَهُ ابنَتانِ اُدخِلَ الجَنَّةَ بِهِما، وَ مَن كانَت عِندَهُ ثَلاثُ بَناتٍ أو مِثلُهُنَّ مِنَ الخَواتِ وُضِعَ عَنهُ الجِهادُ وَ الصَّدَقَةُ ؛

پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :

دختران ، دلسوز ، مددكار و بابركت‏اند . هر كس یك دختر داشته باشد ، خداوند ، او را پوششى از دوزخ قرار مى‏دهد و هر كس دو دختر داشته باشد ، به خاطر آن وارد بهشت مى‏شود و هر كس سه دختر یا مانند آن خواهر داشته باشد ، جهاد و صدقه از او برداشته مى‏شود .

كنز العمّال ، ح 45399
طبقه بندی: احادیث منتخب،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 10:27 ] [ جرعه نور ]

حضرت فاطمه زهرا (س) دختر پیامبر گرامی اسلام (ص) و همسر امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) ، «اولین شهیده راه ولایت » و شخصیت برجسته ای است كه در بین زنان همانند مهتاب آفرینش ، روشنایی عالمتابی از خود نشان داد در كتاب وجود او « تمام حقیقت انسان » و « تمام حقیقت زن » و در یك كلام « تمام نسخه انسانیت » به خوبی مشاهده می شود ، به گونه ای كه « افتخار خاندان وحی » است . و الگوی شایسته ای كه امام راحل در سخن عصمت آسای خود فرمود :

 

« حضرت فاطمه زهرا (س) زنی بود كه اگر مرد بود به جای رسول الله بود » (صحیفه سجادیه،ج7، ص377) و چون درباره نمونه ای كامل از انسان در جهان هستی ، سخن به میان می آید ، ایشان با احترام خاصی می فرماید:

«همه باید به او ]حضرت فاطمه زهرا (س) اقتدا كنید و كنیم ،همه باید دستورمان را از اسلام به وسیله او و فرزندان او بگیریم و همان طوری كه او بود باشید. انسانی است به تمام معنا انسان ، زنی است به تمام معنا زن» (همان)

 

* مقام معظم رهبری نیزی فرمود:

" شخصیت زهرای اطهر در ابعاد سیاسی ، اجتماعی و جهادی شخصیت ممتاز و بر جسته ای است ، به طوری كه همه زنان مبارز و انقلابی برجسته  وسیاسی عالم می توانند از زندگی كوتا و پر مغز او درس بگیرند . لذا به تمام دنیا و همه مجامع علمی و فرهنگی با قاطعیتاعلام می كنیم كه اگر همانند زهرا دارید معرفی كنید . و با تمسك به آیات و روایات به صراحت می گوییم كه همانند آن حضرت وجود نداشته و نخواهد داشت و از بهترین الگو در همه ابعاد  زندگی برای همه عصرها و نسل ها می باشد."(حدیث ولایت ، 26/10/1368)

 

 

فاطمه (س) در عین حفظ حریم ها و داشتن زبانی گویا همچنین بر خوردادری از مدیریتی برتر، اولویت همسر و فرزندان در زندگی او هیچگاه فراموش نمی شود. چون به خوبی می داند فراموشی این وظیفه یعنی شكست فرزند و همسر در اجتماع  و شكست آنها یعنی جامعه بیمار ، كه جامعه بیمار یعنی دوری از سعادت . و او دراین عاشقان قدم بر می دارد.
طبقه بندی: حجاب و عفاف، گوهر ناب،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 10:13 ] [ جرعه نور ]

ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است

 

زیبنده ترین هدیه ،به معبود نماز است

 

كوبنده ترین اسلحه مكتب توحید

 

كز ریشه كند خصم تو نبود نماز است

 

فرمود على (ع ) شیر خدا،ساقى كوثر

 

در مكتب ما شاهد و شهود نماز است

 

این نكته رسول مدنى گفت به سلمان

 

سرى كه به توفیق تو افزوده نماز است

 

در دادگاه عدل خدا روز قیامت

 

از صلح حسن مقصد و مقصود نماز است

 

از آمدن كرب و بلا آنچه به عالم

 

مقصود حسین بن على بود نماز است

 

آنروز كه آید زپس پرده غیبت

 

اول هدف مهدى (ع ) موعود نماز است

 
طبقه بندی: شعر نماز،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 10:11 ] [ جرعه نور ]

 لقمان حكیم به فرزندش وصیت كرد و فرمود: كه اى فرزند، چهار صد پیغمبر را ملاقات كردم و چهار هزار كلمه حكمت از آنها یاد گرفتم و از آن چهار هزار كلمه ، چهار صد كلمه را اختیار كردم و از آن چهار صد كلمه ، چهل كلمه را، و از آن چهل كلمه ، هشت كلمه را اختیار كردم و آن هشت كلمه این است :

 

دو چیز را فراموش كن :

1 - اگر به كسى نیكى كردى .

2 - اگر كسى به تو بدى كرد.

دو چیز را فراموش نكن :

1 - یاد خداى سبحان .

2 - یاد مرگ .

چهار چیز را در چهار موقع خود انجام ده :

1 - وقتى سر سفره نشستى مواظب دهانت باش .(مواظب حلال و حرام )

2 - وقتى به خانه كسى رفتى مواظب چشم خود باش .

3 - هنگامیكه در میان مردم هستى مواظب زبانت باش .

4 - هرگاه مشغول نماز شدى ، قلبت را حفظ كن .(1)

 

(1)     پندهاى جاویدان ، ص 225.

برگرفته از: كتاب نماز خوبان ،مؤ لف : على - احمد پور تركمانى   
طبقه بندی: ستون آسمان پیمای دین ***نـــــــــماز***،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 10:08 ] [ جرعه نور ]

از رسول اكرم صلّى اللّه علیه و آله روایت شده كه نماز براى میّت در قبر بصورت شخص نورانى خوش سیما ظاهر مى شود، انیس و مونس او در قبر مى شود و آتش جهنم را از او دفع مى كند.

و فرمود: كسى كه نمازهاى پنجگانه را در موقع خود اقامه كند و ركوع و سجود نماز را كامل بجا آورد خداى عزّ و جلّ 15 خصلت به او عطا فرماید:

الف ) سه خصلت در دنیا:

1 - عمر او را زیاد كند.

2 - مال و اموال او را زیاد كند.

3 - اولاد صالح او را زیاد كند.

ب ) سه خصلت در موقع مرگ :

4 - از ترس او را ایمن دارد .

5 - از هول مرگ ایمن دارد .

6 - او را داخل بهشت گرداند.

ج ) سه خصلت در قبر:

7 - سؤ ال نكیر و منكر را بر او آسان كند.

8 - قبر او را وسیع گرداند.

9 - درى از درهاى بهشت به روى او گشوده شود.

د) سه خصلت در محشر:

10 - صورت او مثل ماه ، نور مى دهد.

11 - نامه عملش را به دست راستش دهند.

12 - حساب را بر او آسان مى گرداند.

ه‍) سه خصلت در موقع عبور از صراط:

13 - خداوند از او راضى مى شود.

14 - به او سلام مى دهد.

15 - نظر رحمت به او مى فرماید.(28)

 

(1)     ثمرات ، ص 408

برگرفته از: كتاب نماز خوبان ،مؤ لف : على - احمد پور تركمانى


طبقه بندی: ستون آسمان پیمای دین ***نـــــــــماز***،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 10:06 ] [ جرعه نور ]

نماز؛ یك كارخانه انسان سازى و پرواز در بى نهایت و رسیدن به خوبیهاست .
نماز، روح وحدت و یگانگى و قوه محركه پایان ناپذیر.
نماز، سنبل عبادت وبندگى و آهنگ آسمانى و دعوت انسان از فراز هزاران مجد، و سفر به به دیار خوبان .
نماز، عصاره همه عبادات و گنج اهل دل ، و راز و نیاز بر آستان جانان .
نماز، سجاده سرخ مشتاقان ملاقات حق ، و آئین ره یافتگان .
نماز، پیوند با پاكان و قرار در لحظه هاى سبز
نماز، شمع جمع مردان حق و تمرین براى خوب شدن و نماز شدن انسان .
نماز، فیض عظیم و حدیث پایدارى و نسیم رحمت حق .
نماز، رازها و نیازها در دل شب و در حریم یار و خضوع بر آستان جانان و بانگ خود آگاهى انسان .
نماز، رهنمودهاى آسمانى و آیه رحمت و نزول بركات حق و آواى ملكوتى ساكنان حرم سرّ.
نماز، ره عشق و حدیث دلبران و شكوفائى اندیشه هاى زلال .
نماز، آهنگ رستگارى و انوار تابان و تندیس عبودیت .
نماز، هجرت و تلاش و راه یابى و آشتى با خدا و حدیث پایدارى .
نماز، طلوع روشنائى و شروع لحظه هاى ناب و غروب تاریكیها و ناامیدیها و نماز...

 

خوشا آنان كه الله یارشان بى

 

به حمد و قل هو الله كارشان بى

 

خوشا آنان كه دائم در نمازند

 

بهشت جاودان بازارشان بى
طبقه بندی: ستون آسمان پیمای دین ***نـــــــــماز***،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 09:54 ] [ جرعه نور ]

نسیم صبح سعادت، خدا كند كه بیایی

رسیده شب به نهایت، خدا كند كه بیایی

جهان ز دود ستم شد سیاه در بر چشمم

فروغ صبح سعادت، خدا كند كه بیایی

در این كویر خطرزا كه نیست راه گریزی

دلیل راه هدایت، خدا كند كه بیایی

سموم باد خزانی گرفته گلشن دین را

بهار باغ ولایت، خدا كند كه بیایی

رسیده جان به لب از انتظار طولانی

تسلی دل امت، خدا كند كه بیایی

به شیعیان تو دنیا شده است همچو جهنم

شمیم روضه‌ی جنت، خدا كند كه بیایی

هزار جمعه به یادت، چه ندبه‌ها كه نكردم

تو ای تجلی رحمت، خدا كند كه بیایی

نشسته‌اند گروهی به آرزوی نگاهی

سحاب جود و كرامت، خدا كند كه بیایی

تو اصل صوم و صلاتی، تو مایه‌ی بركاتی

تویی خلاصه‌ی خلقت، خدا كند كه بیایی

امام حاضر و غایب، تو سیدی و تو صاحب

تویی نتیجه‌ی عصمت، خدا كند كه بیایی

به شیعیان تو پناهی، به ذات حق تو گواهی

به حق حق تویی حجت، خدا كند كه بیایی

به یادت ای گل نرگس، چه شعرها كه سرودم

ز روی عشق و محبت، خدا كند كه بیایی

شب ولادتت ای گل،‌كند ثنای تو «خسرو”

ز پشت پرده‌ی غیبت، خدا كند كه بیایی

سید محمد خسرونژاد
طبقه بندی: شعر انتظار،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 09:52 ] [ جرعه نور ]

ا رب كه كارها همه گردد به كام ما

نور حضور خویش فروزد امام ما

ما باده محبت او نوش كرده‌ایم

«ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما»

هرگز نمیرد آن‌كه از این باده زنده شد

«ثبت است بر جریده عالم دوام ما»

ای باد اگر به كوی امام زمان رسی

«زنهار عرضه دار به پیشش پیام ما»

گو همتی بدار كه مخمور فرقتیم

شاید برآید از می وصل تو كام ما

از اشك در ره تو فشاندیم دانه ها

«باشد كه مرغ وصل بیفتد به دام ما»

فیضت به صبح و شام زجان می كند سلام

پیكی كجاست تا برساند سلام ما

ملامحسن فیض كاشانی
طبقه بندی: شعر انتظار،
[ یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388 ] [ 09:51 ] [ جرعه نور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 7 :: 1 2 3 4 5 6 7

درباره وبلاگ

درود خدا ر روان پاک رهبر کبیر انقلاب اسلام حضرت امام خمینی ره و سلام برارواح مطهر شهدای اسلام علی الخصوص شهدای هشت سال دفاع مقدس


امسال براى اینكه ما بتوانیم آنچه را كه در این دعاى شریف به ما تعلیم داده شده است و وظیفه‌ ماست، انجام بدهیم، براى اینكه بتوانیم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفیت هاى كشور حركت كنیم، احتیاج داریم به اینكه همت خودمان را چند برابر كنیم؛ كار را متراكم‌تر و پرتلاش‌تر كنیم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى می‌كنم. >> مقام معظم رهبری

فرمود ولی همت خود افزون کن
با کار مضاعف به ره حق خو کن
خواهی که سفید روی شوی نزد خدا
با کوشش خود مکر عدو خنثی کن

ما پیام عید رهبر را چو مصحف میکنیم
مثل دستورالعمل همواره مصرف میکنیم
کوری چشم دشمنان اسلام و قرآن
چشم آقا کار و همت را مضاعف میکنیم

---------------------------------
جرعه نور سعی داشته سایت های مناسب را معرفی نماید.«پیوند به سایت ها به مفهوم تایید محتوای این سایت ها توسط جرعه نور نمی باشد».

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

page rank google پیج رانك گوگل این وب

ارتباط با مدیر وبلاگ

با کلیک روی بالن فوق شما میتونید بطور مستقیم با مدیر وبلاگ چت کنید اگر آنلاین بوده باشد
************** ************** *

**************** ****************************
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic